Chairman

Dr. B.V. Ramana Reddy

Dean

Dr. L. Krishna Prasad

Convener

Dr. G. Phani Krishna

Members

Dr. N.P.M. Pavani

Dr. B. Vidya Sagar

Dr. Ch. Ramya Naga Shivani

Dr. T. Navya Hadassah

Dr. S. Sethu Manjusha

Dr. G. Manasa

Dr. D. Aruna

Dr. N. Keerthipriya