Chairman

Dr. B.V. Ramana Reddy

Members

Dr. K. Krishna Kishore

Dr. A.J. Sai Sankar

Dr. V. Sayesh

Overseas Alumni Members

Dr. Arvind Babu Santosh – Jamaica

Dr. Balaji Kolasani – USA

Dr. Vemuri Sridevi – Canada

Dr. Anirudh Gopu – UK