Chairman

Dr. L. Krishna Prasad

Convener

Dr. K. Kiran Kumar

Members

Dr. P. Chandrasekhar

Dr. K. Kishore Kumar

Dr. K. Vivekanand

Dr. N.P.M. Pavani

Dr. P. Gnana Sarita

Dr. D.V.N. Chandra Sekhar