Chairman

Dr. L. Krishna Prasad

Members

Dr. B. V. Ramana Reddy

Dr. M. Prakash

Dr. P. Revathi

Dr. Y. Samata