Chairman

Dr. D. Ravindranath

Members

Dr. K. Krishna Kishore

Dr. K. Lalith Prakash Chandra

Dr. M. Kalyani

Dr. B. Ramanarayana

Dr. R. Srinivas

Mr. K. Sivaram Murthy